Friday, March 16, 2012

Վրանը
Սա էլ ձեր ստերի պատասխանը: Մեր Նախնյաց անունից նզովյալ եք: Մեր Հայրենիքի համար թափված Արյան անունից նզովյալ եք: Մեր անունից նզովյալ եք: Մեր մանկաց անունից նզովյալ եք: Ապրեք այդ բեռով, թե կարող եք:

No comments:

Post a Comment