Monday, November 21, 2011

Օրվա երաժշտությունը

Robert Plant & The Strange Sensation, "Morning Dew"
Չնայած Բոննի Դոբսոնին այնքան էլ չեմ սիրում, Պլանտի տարբերակը շատ լավն է:

No comments:

Post a Comment