Friday, January 10, 2014


«Երբեք մի եղիր դիտորդ անարդարության կամ հիմարության նկատմամբ: Դու լռելու լիքը ժամանակ կունենաս՝ գերեզմանում»:

~ Քրիստոֆեր Հիտչենս

No comments:

Post a Comment