Wednesday, April 17, 2013

Օր չորրորդ, «Երգ, որը ձեզ տխրեցնում է»

Իսկ այ, տխրությունը միանշանակ ասոցիացվում է երգի հետ:)

Joan Baez, "Diamonds and Rust"


No comments:

Post a Comment