Tuesday, April 9, 2013

Liber Al vel Legis

Liber Al vel Legis-ի՝ Թելեմայի Օրենքի գրքի առաջին էջը գրի է առնվել 108 տարի առաջ նույն այս օրը:

Արա, ինչ Կամենում ես՝ կլինի ողջ օրենքը:


No comments:

Post a Comment