Tuesday, June 19, 2012

Արվեստի չորս գործ, մաս չորրորդ. Պիեռ-Օգյուստ Ռենուար

«Աղջիկները դաշնամուրի մոտ», 1892
«Նավավարների ընթրիքը», 1880-81
«Մազերը հյուսող աղջիկը», 1885
«Ջրի մոտ», 1880

No comments:

Post a Comment