Thursday, June 21, 2012

Արվեստի չորս գործ, մաս վեցերորդ. Ուիլիամ Բլեյք

Մի փոքր մտածելու նյութ. եթե Ուիլիամ Բլեյքի նկարներին նայելիս հրեշներ եք տեսնում, կարդացեք նրա «Թելի Գիրք», «Միլտոն. Պոեմ» ու «Ամուսնություն Դրախտի ու Դժոխքի» աշխատանքները: Հետո նայեք նորից:
«Սիրահարների շրջապտույտը», 1824-27
«Կարմիր Վիշապն ու Արև հագած Կինը», 1805-10
«Վաղնջենական օրեր», 1794
«Ծագումը», 1790-1800

No comments:

Post a Comment