Saturday, June 23, 2012

«Իսկ դու՞ք ինչու եք ծխում»

Ծխող մարդկանց դեմոնիզացիայով զբաղվող ու ծխելու դեմ ոչ էթիկ պայքար մղող լիքը մարդկանցից հետո այս տեսահոլովակը մաքուր օդի շունչ էր:) չնայած ես երեխայի հարցի պատասխանն ունեմ. I don't care much about life anymore.-)


Տեսահոլովակում ծխողները նույնպես մարդիկ են: Ու շատ ավելի մարդկային, քան ծխելու դեմ պայքարողների մեծ մասը:

No comments:

Post a Comment