Friday, April 15, 2011

Օր երրորդ. երգ, որը ձեր մոտ երջանիկ զգացողություններ է արթնացնում

Շարունակենք այնտեղից, որտեղից կիսատ ենք թողել: Բնական է՝ Ayreon, "Hope")))

No comments:

Post a Comment