Monday, April 25, 2011

Անտերնետ ու անէներգիա վիճակ: Լավ է՝ հասցնում եմ «The Hitch-Hiker's Guide to the Galaxy»-ն կարդալ/լսել:
Ի՞նչ կա, ժողովուրդ: Գիտեմ՝ շատերիդ քննական շրջանն է սկսում/արդեն սկսել:

No comments:

Post a Comment