Sunday, July 24, 2011

Օրվա ընթացքում

... ուժով զսպեցի ինքս ինձ, որ չգրկեմ: Չգրկեցի, որովհետև համոզված չէի, որ ինձ հետ չես հրի: Այո, ես քեզ այդ առումով չեմ սովորել վստահել: Միշտ անկանխատեսելի, ապատիայից հիպերակտիվություն կտրուկ անցնող, կատվի պես ճանկռող ու կծոտող:
... Jeremy hit the bully in the mouth. "You're gonna answer", said Nick. "Hope you hurry, I'm dying today", said Jeremy.
Later in the class, he came up to the blackboard with the essay. "I have a present for you. That present is life. You will have a moment to see it. Entirely. And slip away",
Before anyone ever realized what was happening, he, laughing, took out a gun from his bag and put it in his mouth and pulled the trigger.

No comments:

Post a Comment