Friday, July 29, 2011

Google+ սկսնակի տեղեկատու (ծույլերի համար)

Որոշեցի տեղեկատուն առանձնահատուկ ծույլերի համար սլայդշոու դարձնել ու այստեղ էլ տեղադրել:) Համ էլ՝ բլոգում սլայդշոու տեղադրելն եմ ուսումնասիրում: Եթե ինչ-որ մեկին հետաքրքիր է, թե ինչպես դա անել, ձայն տվեք: Ու մեկ էլ՝ սպասեք պրոֆեսիոնալ տեղեկատուին)))

No comments:

Post a Comment