Friday, July 8, 2011

Самокрутка, մաս երկրորդ)))

Սարքավորումը ձեռքումս է))) առաջին սիգարետը փաթաթված է, իսկապես շատ լավ է ստացվում: Մնաց սպասել, թե երբ Արտակը կկապվի, որ համարս տամ, միասին մի-մի հատ փաթաթենք, ծխենք)))

No comments:

Post a Comment