Wednesday, July 20, 2011

Էլի ստերեոգրամների թեմայով)))

Վերջերս ինձ էլի տարել են))) նայելու կանոնները, եթե հիշում եք՝ այստեղ: Այս անգամ հեշտ ստերեոգրամներ եմ ընտրել:
Սրանք ու էլի նման բաներ՝ այստեղ:
Պատասխանները՝ շարունակության մեջ:
Ինչ է պատկերված ստերեոգրամներում. առաջին շարք՝ կով, կիթառ, երկրորդ շարք՝ անվերջության նշան, փարոսները տարածական են դառնում, երրորդ շարք՝ գանգ ու թեյաման:

No comments:

Post a Comment