Saturday, February 19, 2011

Պաստոր Մարտին Նիմոլլեր, «Նախ նրանք եկան...»

Նախ նրանք եկան կոմունիստների հետևից
ու ես չբողոքեցի, քանի որ կոմունիստ չէի:

Հետո նրանք եկան արհմիութենականների հետևից,
ու ես չբողոքեցի, քանի որ արհմիութենական չէի:

Հետո նրանք եկան հրեաների հետևից,
ու ես չբողոքեցի, քանի որ հրեա չէի:

Հետո նրանք եկան իմ հետևից,
ու էլ ոչ մեկը չէր մնացել, որ բողոքեր:

No comments:

Post a Comment