Friday, February 25, 2011

- Որովհետև քո ասած էթիկան ֆիքսված չի, իրեն շատ հեշտ է մանիպուլյացիայի ենթարկել:
- Իսկ ձեր օրենքները նախատեսված են մանիպուլյացիայի համար: Այլապես ու՞մ են պետք իրավաբանները: Ի՞նչ է, իրո՞ք կարծում ես, որ իրավաբանները մեղավորներին ու անմեղներին են պարզում: Փաստերը պարզում են հետախույզներն ու քննիչները: Իրավաբանների գոյության նպատակը փաստերի ու օրենքների ճիշտ մանիպուլյացիան է:
Միգուցե փոսի մեջ նստելն ավելի անվտանգ է, քան ճոճվող գերանի վրա քայլելը))) բայց նույնիսկ ճոճվող գերանը շարժվելու շատ ավելի մեծ ազատություն է տալիս, քան ցանկացած փոս:

V: Hello, dear lady. A lovely evening, is it not? Forgive me for intruding, perhaps you were intending to take a stroll, perhaps you were merely enjoying the view. No matter, I thought that it was time we had a little chat, you and I. Ahh... I was forgetting that we are not properly introduced. I do not have a name. You can call me V. Madame Justice, this is V. V, this is Madame Justice. Hello, Madame Justice.
V: [as Madame Justice] Good evening, V.
V: There, now we know each other. Actually, I've been a fan of yours for quite some time. Oh, I know what you're thinking... "The poor boy has a crush on me... an adolescent infatuation". I beg your pardon, Madame. It isn't like that at all. I've long admired you... Albeit only from a distance. I used to stare at you from the streets below when I was a child. I'd say to my father "Who is that lady?" And he'd say "That's Madam Justice". And I'd say "Isn't she pretty?". Please don't think it was merely physical, I know you're not that sort of girl. No, I loved you as a person, as an ideal. That was a long time ago, I'm afraid there's someone else now...
"Madame Justice": What? V! For shame! You have betrayed me for some harlot, some vain and pouting hussy with painted lips and a knowing smile!
V: I, Madame? I beg to differ! It was your infidelity that drove me to her arms! Ah-ha! That surprised you, didn't it! You thought I didn't know about your little fling, but I do! I know everything! Frankly, I wasn't surprised when I found out. You always did have an eye for a man in uniform.
"Madame Justice": Uniform? Why, I'm sure I don't know what you're talking about. It was always you, V. You were the only one...
V: Liar! Slut! Whore! Deny that you let him have his way with you, him with his armbands and jackboots! Well? Cat got your tongue? I thought as much. Very well. So you stand revealed at last, you are no longer my Justice. You are his Justice now, you have bedded another. Well, two can play at that game!
"Madame Justice": Sob! Choke! Wh-Who is she, V? What is her name?
V: Her name is Anarchy. And she has taught me more as a Mistress than you ever did! She has taught me that Justice is meaningless without Freedom. She is honest, she makes no promises and breaks none. Unlike you, Jezebel. I used to wonder why you could never look me in the eye. Now I know. So goodbye, dear Lady. I would be saddened by our parting, even now, save that you are no longer the woman that I once loved. Here is a final gift. I leave it at your feet.
[V leaves a small heart-shaped chocolate box at the statue's feet. As V walks away, the box explodes, destroying the Old Bailey and the statue]
V: The flames of Freedom, how lovely, how just. Ahh, my precious Anarchy... "O beauty, 'til now I never knew thee".
Alan Moore, "V for Vendetta"

No comments:

Post a Comment